MORV adviseurs voert verkennende en nadere bodemonderzoeken conform de NEN 5740 / NTA 5755 uit. Dit doen we voor gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook voor aannemers en overige partijen die actief zijn in de openbare ruimte. 

Veelal wordt bodemonderzoek verricht bij de aanvraag van een bouw en/of milieuvergunning, een eigendomsoverdracht en bij werkzaamheden in of met de bodem. Ook bij calamiteiten kan het aspect bodem een rol spelen en kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn.

De medewerkers van MORV voeren de onderzoeken, conform de geldende normen, uit. Bovenal staan nut en noodzaak in relatie tot het doel van het onderzoek bij ons altijd centraal. Persoonlijk contact en het doorgronden van de (project)vraag zijn bij ons een vanzelfsprekendheid. Daarnaast kennen de medewerkers van MORV de vergunningverleners en bevoegde gezagen veelal. Op basis hiervan zorgt MORV ervoor de voor- en achterkant van een project vooraf goed in beeld te hebben. Het vervolgens adequaat afstemmen van de onderzoeksbehoefte vormt dan ook de kracht van de adviseurs van MORV.

De volgende bodemonderzoeken kunnen wij voor u verzorgen:

  • (Historisch) Vooronderzoek (NEN 5725)
  • Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
  • Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707)
  • Aanvullend of Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
  • Indicatief bodemonderzoek (Wet bodembescherming en/of Besluit Bodemkwaliteit)
  • Bodemonderzoek tbv veiligheids- en gezondheidsaspecten (grondwerkzaamheden; CROW 400)

Normen en certificeringen
MORV is gecertificeerd om in het veld monstername, conform de geldende richtlijnen, te verrichten. De certificering omvat BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Dit betekent dat wij de veldwerkzaamheden ten behoeve van het land- en waterbodemonderzoek inclusief onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in land- en waterbodem in eigen beheer verrichten.

Op basis van de onderzoeksresultaten denken wij in ons advies praktisch en realistisch mee in relatie tot de beoogde werkzaamheden.

.