Na de uitvoering van een quickscan is naar voren gekomen dat er beschermde flora- en faunasoorten in het werkgebied (kunnen) voorkomen. Het is op dat moment alleen nog niet bekend om welke flora- en faunasoorten het precies gaat, of er beschermende maatregelen genomen moeten worden en zo ja, welke. Om daar antwoorden op te krijgen, is de volgende stap een natuurtoets. Met een natuurtoets wordt vastgesteld of de werkzaamheden in het plangebied negatieve effecten hebben voor beschermde flora-en faunasoorten of voor leefgebieden in
Natura 2000-gebieden. Vervolgens wordt per situatie bekeken of er compenserende maatregelen genomen moeten worden en of er een ontheffing bij de provincie aangevraagd dient te worden. De natuurtoets-rapportage wordt gebruikt voor deze aanvraag.

Hoe ziet een natuurtoets eruit?

 1. Inventarisatie in het veld
 2. In kaart brengen van de nadelige effecten voor flora, fauna en leefgebieden in
  Natura 2000-gebieden
 3. Toetsing aan de Wet natuurbescherming
 4. Advies over compenserende maatregelen
 5. Beoordeling van de stikstofdepositie (Aerius-berekening)
 6. Advies met betrekking tot de situatie in het werkgebied
 7. Opstellen van een uitgebreide Natuurtoets-rapportage met eindconclusies

Wat gebeurt er na afloop van de natuurtoets?

 • Opstellen van een ecologisch werkprotocol
 • Indien nodig, een ontheffing aanvragen bij de provincie
 • Uitvoering geven aan het project

.