Bodemonderzoek en sporttechnisch onderzoek kunstgrasvelden in Noord Friesland

, ,

In opdracht van een gemeente in het noorden van Friesland heeft MORV adviseurs bodemonderzoeken verricht ter plaatse van 4 kunstgrasvelden.

De milieukundige onderzoeken zijn verricht in combinatie met sporttechnisch onderzoek van de kunstgrasvelden. Op basis van de resultaten van de verrichte onderzoeken is nagegaan in hoeverre renovatie danwel ombouw van de betreffende velden noodzakelijk is. Vanuit milieuhygienische oogpunt is (in dezelfde werkgang) onderzocht in hoeverre graafwerkzaamheden hierbij een sanerende handeling betreffen en of eventueel hergebruik van grond mogelijk is. Tevens is de kwaliteit van de bermgronden rondom de velden onderzocht op eventuele negatieve beïnvloeding van de milieuhygienische kwaliteit als gevolg van verspreiding van rubber korrels (infill) vanuit het sportveld.

Op basis van de onderzoeksresultaten is vervolgens gestart met nader bodemonderzoek om meer inzicht te verkrijgen in de verspreiding en daarmee in de omvang van de aangetroffen bodemverontreinging in met name de bermgronden.

Onderstaand drie foto’s van onderzoeksfasen binnen het gecombineerde onderzoek naar de sporttechnische- en milieukundige kwaliteit.

(Foto 1: open maken velden; Foto 2: bemonstering tbv sporttechnisch onderzoek; Foto 3: bemonstering tbv milieukundig (bodem)onderzoek)